Lejebetingelser

Ved kontraktindgåelsen er 1. rate = lejeforskud KR. 800,00 + forsikringspræmie forfalden til betaling og bedes indbetalt på vor postgirokonto. Restbeløbet, = 2. rate, er forfalden til betaling senest 45 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved kontraktindgåelse senere end 40 dage før lejeperiodens begyndelse forfalder 1. og 2. rate samtidig.

Efter modtagelsen af 1. rate er lejeforholdet bindende. Såfremt lejer herefter ikke ønsker at gennemføre lejemålet refunderes 1. rate ikke. Bliver lejer forhindret i gennemførelse af lejemålet, refunderer Europæiske Rejseforsikring indbetalt leje ifølge forsikringsbestemmelser.

Betales 2. rate ikke til forfaldsdato, betragtes dette automatisk som en annullering af Deres reservering, og genudlejning af feriehuset/boligen vil blive igangsat.

Indbetalt lejeforskud samt forsikringspræmie refunderes ikke. Hvis lejer har indbetalt det fulde lejebeløb, og ved manglende gennemførelse af lejemålet ikke kan opnå dækning fra Feriehus-Lejer Forsikringen, vil lejer, såfremt feriehuset/boligen genudlejes, få refunderet indbetalt leje i samme forhold som genudlejningen minus kr. 1000,00.

De fastsatte priser er afgivet under forbehold overfor trykfejl o.l. Lejeforholdet omfatter det nævnte feriehus/bolig med alt tilbehør, som angivet i vor katalogbeskrivelse. Ferihuset/boligen må ikke beboes af et større antal personer end angivet i beskrivelsen af feriehuset/boligen. Ved overbelægning har udlejeren ret til at bortvise overtallige personer. Husdyr (hunde, katte osv.) må kun holdes med udlejers tilladelse. 

Feriehuset/boligen står til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen og skal være fraflyttet senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Ved afrejse må lejeren drage omsorg for at feriehuset/boligen med alt tilbehør er rengjort og i samme stand som ved overtagelsen.

Eventuelle omkostninger for elektricitet, telefon, olie, brænde og deslige betales ved nøgleafleveringen på afrejsedagen. Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der hører til feriehuset/boligen, herunder især inventar. Lejeren er forpligtet til at erstatte alle mangler og skader, der kan tilbageføres til hans ansvar, og som er opstået i den tid han har beboet feriehuset/boligen. Depositum, kr. 800,00 til dækning af småskader og manglende rengøring og lign. vil blive opkrævet, og evt. restbeløb vil blive sendt til lejers adresse/konto senest 30 dage efter lejekontraktens udløb.

Papirbleer, vat og lignende må aldrig udskylles gennem klosettet. Tilstoppelse af afløb og påfølgende opgravning blive en bekostelig affære og vil blive foretaget på lejers regning. Telte, campingvogne og lignende må ikke opstilles på grundstykket. Ejer og udlejer påtager sig intet ansvar overfor lejerne mens disse bebor feriehuset/boligen, og der er ikke tegnet forsikring under nogen form for lejerne eller disses ejendele.

Udlejer er ikke ansvarlig overfor opståede skader, ulykkestilfælde, støjgener, insekter, tab eller lignende opstående uregelmæssigheder. Udlejeren kan grundet force majeure i krigs- og strejke- og lignende situationer opsige lejeforholdet med omgående virkning. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer med hensyn til lejeforholdet gælder dansk rets almindelige regler og afgøres ved retten i Herning.

OBLIGATORISK: Feriehus-lejer Forsikring

Gennem EUROPÆISKE Rejseforsikring A/S, Vesterbrogade 84, 1620 København V. Reg. nr A 86 regner vi vore lejere en feriehus-lejer forsikring. Forsikringspræmien udgør 6 % af totallejen og skal betales sammen med lejeforskud.