Forsikringsbetingelser

Afbestillings- og indbo-ansvarsforsikring.

Forsikringsbetingelser nr. 391 A - I tilslutning til  forsikringsaftaleloven i Danmark.

1.1 Hvilke dækninger indeholder forsikringen

Forsikringen består af følgene dækninger:

Afbestilling/afbrydelse af lejemålet/pakkerejsen ved akut sygdom, tilskadekomst eller død (se venligst punkt 2) og ansvarfor ødelagt indbo (se venligst punkt 3).

1.2 Hvem dækker forsikringen

Antal personer anført pålejebeviset/kontrakten.

Herefter kaldet sikrede.

1.3 Forsikringsperioden

Afbestilling (pkt. 2):

Dækker fra det tidspunkt betaling af depositum/lejebeløb til udlejningsbureauet sker, og indtil udlejningsperiodens/pakkerejsens påbegyndelse.

Afbrydelse (pkt. 2) og Ansvar for ødelagt indbo (pkt. 3):

Dækker i lejeperioden/under pakkerejsen. Uanset om lejeperioden i den samme feriebolig er opdelt i to eller flere lejeperioder, er der tale om en og samme forsikringsperiode.

AFBESTILLING ELLER AFBRYDELSE AF LEJEMÅLET

2.0 Forsikringssum

Lejemålets/pakkerejsens pris eksklusiv forsikringspræmie. 

2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede ikke kan påbegynde eller gennemføre lejemålet/pakkerejsen som følge af,

a) at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever, forældre, søskende eller børn rammes af død eller alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, som kræverhospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller  det, der kan sidestilles hermed

b) brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen,

c) arbejdsgivers uventede opsigelse af sikrede eller

d) sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i lejeperioden/pakkerejsens varighed.

2.2 Undtagelser – se endvidere pkt. 4.1

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underretteudlejningsbureauet. Skadeanmeldelse samt eventuel dokumentation indsendes herefter til udlejningsbureauet. Sikrede og udlejer har pligt til at give alle informationer, der kan belyse sagen samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.

Forsikringen dækker sikredes betaling for de dage opholdet/pakkerejsen ikke benyttes – dvs. fra dagenefter afrejsefra ferieboligen.

2.3 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Afbestilling 

Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejningsbureauet ifølge aftalen har krav på, når opholdet/pakkerejsen afbestilles i forsikringsperioden.

2.4 Selvrisiko

Ved enhver afbrydelse i lejeperioden/under pakkerejsen betales en selvrisiko på 25% af det resterende lejebeløb.

Afbrydelse

Dækker i lejeperioden/under pakkerejsen. Uanset om lejeperioden i den samme ferieboliger opdelt i toeller flere lejeperioder, er der tale om en og samme forsikringsperiode.

2.5 Særlige bestemmelser

Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen,er fyldt 75 år, er selskabetserstatningspligt begrænset til max. DKK 10.000,- pr. lejemål/pakkerejse, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.

Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udlejningsbureauet.

Sygdom/tilskadekomst/død

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sikrede søge læge på opholdsstedet inden afrejse.

Brand eller indbrud

I tilfælde af brand eller indbrud skal politirapport vedlægges.

Arbejdsløshed

Ved arbejdsløshed indsendes kopi af opsigelsesskrivelse. Ved påbegyndelse af nyt job skal kopi af ansættelsesaftale fremsendes.

3 ANSVAR FOR ØDELAGT INDBO

3.0 Forsikringssum 

Særlig privat indbo dækkes dog kun op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegivenhed. 

 

Forsikringen dækker med op til DKK 50.000,- for skadepå indbo opstået i forsikringsperioden.

3.2 Undtagelser - se endvidere pkt 4.1

Erstatning ydes ikke for:

a) Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

b) Tyveri begået af sikrede eller dennes gæster.

c) Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.

d) Cykler og søfarøjer, herunder Windsurfere, robåde, kanoer og kajakker saamt dele hertil.

e) Kosmetiske skader på kummer, herunderspa- boblebad.

f) Skade på swimmingpool og vandet heri. 

3.3 Erstatningens beregning

a) Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande (antikviteter – tilsvarende brugte genstande) med fradrag af 10% pr. påbegyndt år i henhold til genstandenes alder. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20% af nyværdi (antikviteter minimum 50% af genanskaffelsesprisen). 

b) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.

3.4 Anerkendelse af erstatningskrav.

Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer sikrede selv at skulle betale.

3.5 Forhold i skadetilfælde

I et hvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udlejningsbureauet. Skadesanmeldelse samt evt. dokumentation indsendes herefter til udlejningsbureauet. Sikrede og udlejer har pligt til at give alle informationer, der kan belyse sagen samt oplyse om evt. forsikring i andet selskab.

4.8 Definitioner

Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

indbo.

 Ved indbo forstås genstande, der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder gulvtæpper. Bygninger samt mur og nagelfaste bygningsdele er ikke indbo – dog betragtes køkkenbordsplader som indbo..

særlig privat indbo

Ved særlig privat indbo forstås antikviteter, bånd, plade- og cd-afspillere og lignende, bånd, kassetter, plader, compact discs og minidiscs, forstærkere, højttaleranlæg, kunstværker, malerier, musikinstrumenter, radio, video- og tv-apparater med tilbehør samt ægte tæpper.